alfehorez.

(a loanword from Spanish)

IDIEZ morfema: 
alfehorez.
IDIEZ traduc. inglés: 
crumbly shortbread.
IDIEZ def. náhuatl: 
Ce tlamantli tlacualiztli tlen mochihua ica chancacah, tixtli tlen macecah huan ce xihuitl itocah pimientah; nopa tlamantli quichihchihuah zan pilhuehueyactzitzin huan achi tihtilahuac. “Na quemman niyauh chan noma nochipa nechnahuatia ma nicchihchihuili alfehorez pampa ya axhueli quichihchihua. ”
IDIEZ morfología: 
alfajor (huahca.)
IDIEZ gramática: 
tlat.