x.

IDIEZ morfema: 
x.
IDIEZ traduc. inglés: 
letter “x”.
IDIEZ def. náhuatl: 
/š/ Quimanextia tentlatzacuilcayotl tlen caquizti quemman motzacua tocopac, totenxipal tzocoyolihui quentzin, tonenepil eli comoltic, inahnacaztlan quinamiqui tocamatapal huan quicopichoa ihyotl tlen zozomoca quemman pano tlatlahco; tlapohui totozcaamayo quemman ihyoquiza huan axcanah papatlaca.
IDIEZ gramática: 
piltlahcuiloltzin.