ācacuahuitl.

IDIEZ morfema: 
ācacuahuitl.
IDIEZ traduc. inglés: 
reed grass.
IDIEZ def. náhuatl: 
Nouhquiya ĀCATL. Ce pilcuatzin tlen ihticoyontoc huan quipiya miac imixxo; tlachiya quenhuac ce ohuatl; ipanpetlayo tlahuel pitzahuac; zan huehueyacahtic; ihuahcapanca macuilli mapelli; ixochiyo chipahuac; ixihuiyo ceceltic huan pilhuehueyacatzitzin; ica macehualli quichihua ce tlapitzalli huan ce cuahuizolli tlen pan mocuahuizoah pilconetzitzin; nouhquiya quixochiyotiah quemman ce acahya mopahtia. "Maria quicuito ce acacuahuitl pampa quinequi quichihuaz ce tlapitzalli huan yainon ica mahuiltiz."
IDIEZ morfología: 
ācatl, cuahuitl.
IDIEZ gramática: 
tlat.
Audio for Headword: 

ācacuahuitl

tlahtolli: 
ācacuahuitl
audio_file_wav: 
audio_file_mp3: 
audio_file_aif: