xācantiya.

IDIEZ morfema: 
xācantiya.
IDIEZ traduc. inglés: 
for a tree to grow dense and leafy.
IDIEZ def. náhuatl: 
XĀCANTIYAYA. Ce tlamantli cuahuitl mozcaltihtiyohua imacuayo zan ica inahnacaztlan huan mochiuhtiuh polocochtic pampa quipiya miac imacuayo huan ixihuiyo. “Xacantiyaya tamaritohcuahuitl tlen nictocqui ome xihuihtla. ”
IDIEZ morfología: 
xācantiya, cā.
IDIEZ gramática: 
quen.